Department of Botany

Teaching staff
1. Sri. Bipul Sarkar (HOD)
Phone :
Email :
2. Sri. Biswatosh Roy
Phone :
Email :
3. Dr. Partha Sarathi Dutta
Phone :
Email :
4. Sri.Nirmalya Shekar Shingha Choudhury
Phone :
Email :